جزئیات وبلاگ

آیا میدانید در تنظیم اجاره نامه چه مواردی باید به صراحت ذکر شود؟

آیا میدانید در تنظیم اجاره نامه چه مواردی باید به صراحت ذکر شود؟

طبق ماده 11 فصل سوم قانون روابط بین موجر و مستاجر مصوب سال 1356 قانون گذار تاکید می کند علاوه بر موارد قانونی، 7 مورد جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی در اجاره نامه از سوی دفاتر رسمی تصریح شود.

آشنایی با قوانین: دفا‌تر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره‌نامه تصریح بنمایند:

۱ – شغل موجر و مستأجر و اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص.

۲ – نشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستأجر می‌باشد مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری ‌تراضی نموده باشند.

۳ – عین مستأجره در تصرف کدام یک از طرفین می‌باشد و در صورتی که در تصرف مستأجر نیست تحویل آن در چه مدت و با چه شرایطی صورت خواهد گرفت.

۴ – مهلت مستأجر برای پرداخت اجاره بها منتهی ده روز از تاریخ سررسید هر قسط خواهد بود، مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری زاید برین ‌مدت توافق کرده باشند که در این صورت ترتیب مذکور باید در سند قید گردد.

۵ – اجاره به منظور سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت با تعیین نوع کسب و پیشه و تجارت و هر‌گاه به منظور دیگری باشد قید آن به طور صریح.

۶ – مستأجر حق انتقال به غیر را کلاً یا جزئاً یا به نحو اشاعه دارد یا خیر.

۷ – تعهد مستأجر به پرداخت اجرت‌المثل پس از انقضاء مدت و یا فسخ اجاره تا موقع تجدید اجاره یا تخلیه ملک به میزان اجرت‌المسمی.

آیا میدانید در تنظیم اجاره نامه چه مواردی باید به صراحت ذکر شود؟
آیا میدانید در تنظیم اجاره نامه چه مواردی باید به صراحت ذکر شود؟

1 نظر

FbsbDougs بر 3 ژانویه, 2021

cialis soft tabs overnight looking for cialis 60mg original cialis online

نظرتان را بنویسید

مقایسه ملک
ملکی را برای مقایسه اضافه کنید.