جزئیات وبلاگ

چشمه های آبگرم- توانمندی شهر سرعین در عرصه توریسم درمانی

چشمه های آبگرم- توانمندی شهر سرعین در عرصه توریسم درمانی

چشمه های آبگرم– توانمندی شهر سرعین در عرصه توریسم درمانی در سفر و صنعت توریسم تصویری روشن از دهکده جهانی را در افق گردشگری جهان به تصویر می کشد زیرا در این صنعت بیش از 8میلیون نفر به طور مستقیم و بیش از 150 میلیون نفربه طور غیر مستقیم درآمدی هنگفت را نصیب مکانهای خاص می نماید در این زمینه توریسم درمانی و بهداشتیشامل افراد و گروه هایی است که با هدف پزشکی یا درمانی در استفاده از آبهای معدنی اقدام به مسافرت می نمایند چشمه های آبگرم و معدنیمهمترین پدیده های مکانی هستند که برمناطق خاص جغرافیایی جهان بطوراعم و درایران بطور اخص ظهور یافته اند پیچیده شدن زندگی شهری و افزایش بیماریهای ناشی از این امر عاملی بوده است که ازدیرباز سبب گردیده که شهروندان از روشهای درمانی طبیعی جهت کاهش ناراحتی هایعضلانی و مفاصل،عصبی و خستگی های ناشی از زندگی شهرنشینی استفاده نمایند یکی از این شیوه ها استفاده از چشمه های آبگرم در ایران به ویژهدرمنطقه سرعین در استان اردبیل می باشد شهر سرعین به واسطه ساختار زمین شناسی خاص خود دارای چشمه آبگرم معدنی بوده که بررسی اینچشمه از نقطه نظر توانمندی های شهرسرعین در عرصه توریسم درمانی مهمترین هدف این پژوهش می باشد روش پژوهش براساس هدف،کاربردی و براساس ماهیت، توصیفی -موردی،تحلیلی می باشد که بااستفاده از امدلswot توان ها و قوت ها، فرصت ها،تهدیدها و ضعف ها مورد بررسی قرار گرفته و راهبردهایی ارائه شده وهمچنین بکارگیری نرم افزارGIS درزمینه تهیه نقشه ها و مکانیابی چشمه ها. یافته های حاصله مبین این مطلب است که پتانسیل های فوق العاده ای در زمینه استفاده از این چشمه های آبگرم برای تبدیل شهرسرعین به یکی از قطب های گردشگری سلامت وجود دارد.

چشمه های آبگرم- توانمندی شهر سرعین در عرصه توریسم درمانی
چشمه های آبگرم- توانمندی شهر سرعین در عرصه توریسم درمانی

 

 

 

نظرتان را بنویسید

مقایسه ملک
ملکی را برای مقایسه اضافه کنید.